Taisyklės

Svetainės www.paslaugos24.lt naudojimosi taisyklės

 1. Naudojamos sąvokos
  1. Svetainė - tai www.paslaugos24.lt internetinė svetainė suteikianti priemones paslaugų aprašymui, bendravimui, informavimui, tarp siūlančio paslaugas paslaugos Teikėjo ir ieškančio paslaugos Pirkėjo.
  2. Pirkėjas - tai svetainės registruotas vartotojas, galintis pasirinkti iš anksto, Teikėjų suformuotus paslaugų pasiūlymus, o taip pat talpinti ieškomos paslaugos skelbimą ir gauti Teikėjų pasiūlymus. Pirkėjas gali naudotis svetainės paslaugos24.lt Pirkėjo dalies paslaugomis.
  3. Teikėjas - tai svetainės registruotas vartotojas, teikiantis pasiūlymus ieškantiems paslaugos Pirkėjams ir siūlantis savo paslaugas. Teikėjas gali naudotis svetainės paslaugos24.lt Teikėjo dalies paslaugomis.
  4. Vartotojas - tai Svetainėje registruoti asmenys Teikėjas ir/ar Pirkėjas.
  5. Skelbimas - Svetainėje Vartotojo patalpinta bet kokia forma tekstas, nuotraukos, dokumentai ar panaši informacija, skelbiant skelbimą, siūlant ir/ar gaunant paslaugų pasiūlymus, apsimainant pranešimais per Svetainę, pateikiant duomenis apie Vartotoją.
  6. Paslaugos - apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant skelbimą, dokumentų ir nuotraukų talpinimą, paslaugų aprašymų, pranešimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant.
  7. Taisyklės - nustatoma naudojimosi Svetaine tvarka taip pat Vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.
 2. Bendrosios nuostatos
  1. Juridinis Svetainės savininkas MB „Bovem“, juridinio asmens kodas – 302890354, PVM mokėtojo kodas –ne PVM mokėtojas, elektroninio pašto adresas – [email protected] .
  2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate besąlygiškai ir neatšaukiamai jų laikytis. Jei Vartotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis.
  3. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir paslaugos24.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.
  4. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
  5. Paslaugos24.lt nedalyvauja bei nedalyvaus jokiuose pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis paslaugomis ir/ar prekėmis su Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas, suinteresuota šalis ar kaip kitaip). Paslaugos24.lt nebus Vartotojo agentu, atstovu, tarpininku ir kt.
 3. Teikiamos paslaugos
  1. Paslaugos24.lt suteikia Vartotojui virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Vartotojas turi galimybę talpinti, skaityti, ieškoti Skelbimus, bei naudotis kitomis Paslaugomis.
  2. Teikėjas gali registruotis, užpildyti savo asmeninį profilį, pateikti duomenis apie savo veiklą surištą su siūlomomis paslaugomis, pasirinkti iš pateikto sąrašo paslaugos aprašymą jį papildyti savo informacija, siūlyti Pirkėjams savo pasiūlymus, prenumeruoti paslaugų skelbimus, apsimainyti per Svetainę pranešimais su Pirkėju.
  3. Pirkėjas gali registruotis, užpildyti savo asmeninį profilį, pateikti duomenis apie save, pasirinkti iš pateikto sąrašo paslaugos aprašymą jį papildyti savo informacija, ieškoti Svetainėje Teikėjų siūlomų paslaugų, skelbti skelbimuose paslaugą ir gauti iš Teikėjų pasiūlymus, apsimainyti per Svetainę pranešimais su Teikėju, įvertinti Teikėjo suteiktą paslaugą, komentuoti.
  4. Svetainė teikia Vartotojo valdomas ir nevaldomas Paslaugas. Jos gali būti nemokamos ir mokamos.
 4. Reikalavimai turiniui, talpinimo sąlygos
  1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad:
   1. pateikta informacija apie save nėra klaidinanti, įskaitant tikrą savo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą, el.pašto adresą bei telefoną;
   2. nesiūlo įsigyti paslaugas ir/ar prekes, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;
   3. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
   4. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);
   5. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
   6. nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su Paslaugos24.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.
  2. Svetainėje galima talpinti Skelbimą tik apie teikiamas paslaugas ir su jomis susijusią informaciją.
  3. Skelbimus skelbti tik turinį atitinkančiose teminėse srityse.
  4. Vartotojui draudžiama:
   1. talpinti Skelbimo informaciją kituose laukeliuose nei siūlo Skelbimo laukeliai (pvz., nurodomi kontaktai negali būti nurodomi kituose laukeliuose (pvz., nurodomi „kontaktai“ negali būti pateikti laukelyje „Trumpas aprašymas apie teikiamas paslaugas“) nei siūlo Svetainė;
   2. siūlomų paslaugų nuotraukų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų, raidžių, skaitmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba nuotraukų derinio su grafiniais vaizdais, raidėmis, skaitmenimis. Nuotraukos gali būti redaguojamos jas pasukant arba keičiant nuotraukų eiliškumą;
   3. talpinti Skelbimus, kuriuose išreiškiamas pageidavimas tik pirkti arba parduoti prekes;
  5. Skelbimo publikavimas neatitinkantis 4 punkto reikalavimų, Svetainėje bus sustabdytas iki to momento, kai jis neprieštaraus šių punktų reikalavimams.
 5. Vartotojo teisės ir pareigos
  1. Vartotojas įsipareigoja:
   1. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nedaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas paslaugas ir/ar prekes, jų kainas ir t.t;
   2. saugoti Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Vartotojui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Pirkėją naudojantis Paslaugomis;
   3. nedelsdamas pakeisti svetainėje pasikeitusius duomenis jei jie pasikeitė;
   4. nedelsdamas el.paštu [email protected] pranešti Paslaugos24.lt, jei Vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;
   5. skelbimus užpildyti ir nurodyti tikslią informacija taip kaip reikalauja šios taisyklės ir Svetainės Skelbimo vedlys;
  2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Vartotojas patvirtina, kad jis/ji:
   1. yra veiksnus juridinis/fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
   2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 4 punkte;
   3. supranta ir sutinka, kad Vartotojui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Vartotojo ir Paslaugos24.lt sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
   4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Paslaugos24.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
   5. supranta ir sutinka, kad Paslaugos24.lt tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 8 punktu.
 6. Paslaugos24.lt teisės ir pareigos
  1. Paslaugos24.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Vartotojo galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Vartotojas pateikė į Svetainę pakeitimu, Vartotojo Skelbimo panaikinimu, Vartotojo paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Vartotojas:
   1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
   2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
   3. skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, netinkamai elgiasi;
   4. Paslaugos24.lt turi teisę stebėti Vartotojo veiksmus Svetainėje, įskaitant Vartotojo Skelbimų stebėjimą;
   5. Paslaugos24.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Vartotojo Skelbimus ar bet kokią kitą Vartotojo pateiktą informaciją, jei jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.
   6. Paslaugos24.lt turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Vartotojo informacijos, tam, kad atitiktų Svetainės taisykles prieš tai informuodamas Vartotoją;
   7. Paslaugos24.lt ateityje gali gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas.
   8. Šalys susitaria, kad Paslaugos24.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.
 7. Intelektinė nuosavybė
  1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Paslaugos24.lt. Svetainėje esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami (išskyrus Svetainę) be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.
  2. Bet koks Vartotojų ar trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Paslaugų teikėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių yra autorių, gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
  3. Vartotojas sutinka, kad publikacijos ir kita Vartotojo teikiama informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Svetainės duomenų bazės dalimi, Paslaugos24.lt ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami. Paslaugos24.lt, naudodamas informaciją apie Vartotojus, trečiuosius asmenis ir (ar) apie juos publikuojamą informaciją, nebus įpareigotas mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą
 8. Asmens duomenys
  1. Paslaugos24.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Vartotojo pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
  2. Vartotojas suteikia teisę Paslaugos24.lt valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse.
  3. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Paslaugos24.lt valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.
  4. Paslaugos24.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais.
 9. Taisyklių keitimas
  1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, Paslaugos24.lt turi teisę vienašališkai keisti Taisykles.
  2. Paslaugos24.lt praneš Vartotojui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje ir jie įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.
 10. Baigiamosios nuostatos
  1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė
  2. Visi tarp Paslaugos24.lt ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Paslaugos24.lt buveinės vietą.
  3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Paslaugos24.lt laiką.

Tapk didelės bendruomenės dalimi

Daugiau kaip 15.000 paslaugų teikėjų pasiūlymų.

Virš 350 įvairių paslaugų grupių.